Projecte : Intranet sistema de comunicacions

Participació en l'equip de desenvolupament de la pàgina web i de programari per dispositius Windows CE. El sistema manté el control de l'estat i posicionament de dispositius WinCE instal·lats en vehicles i permet la recepcció i enviament de dades sobré l'evolució de les feines assignades a cada vehicle. Projecte fet durant la meva etapa com a treballador de l'empresa LAFCARR.

  HTML + Javascript + PHP

  Microsoft Windows CE Toolkit for Visual Basic 6.0

  Comunicació Ajax i Ajax Reverse entre el navegador i el servidor

  Ús de la cartografia online de Cercalia

  Controls web DHTMLX i altres llibreries Javascript

  Base de dades MySQL

Ambulàncies
Ambulàncies
Ambulàncies
Ambulàncies