Projecte : Intranet sistema de comunicacions

Desenvolupament d'una pàgina web per gestionar i controlar el programari de comunicacions amb equips electrònics de l'empresa. Pàgina web creada durant la meva etapa com a treballador de l'empresa LAFCARR.

  HTML + Javascript + PHP

  Gestió i control d'usuaris intranet

  Comunicació Ajax i Ajax Reverse entre el navegador i el servidor

  Ús de la cartografia online de Cercalia

  Llibreria Jpgraph per generar gràfics

  Controls web DHTMLX i altres llibreries Javascript

  Base de dades MySQL

  Visualizació de dades a temps real amb Google Earth

Comunicacions
Comunicacions
Comunicacions
Comunicacions
Comunicacions