Projecte : Control Web Visualizació Horaris

  HTML5 & CSS3 & Javascript

  Captura d'events

  Permet fer drag & drop dels horaris

  Dades carregades via AJAX (dades en format JSON)

  Responsive

  Moltes opcions de configuració

  Sense Jquery

  Compatible amb la majoria de navegadors web (ordinador & dispositius mòbils)

Eines Utilitzades :

  HTML5 + Javascript + CSS3

  Bootstrap

  Peticions AJAX

  Moment.jsControl Horari
Control Horari
Control Horari